الکترونیک و مخابرات

Electronic & Communication corporation

ازمايشگاه مدارات مخابراتي-الكترونيكي

آزمایش 1                                                                مورخه : 25/7/87

موضوع آزمایش : PID  با استفاده از OP-AMP

وظیفه یک کنترلر یا یک سیستم : تغییرات ورودی را تبدیل به یک تغییرات در خروجی می کند . مفهوم سیستم انتگرال گیر یا تقویت کننده انتگرالی : (Integrator  )

تقویت کننده ای است که خروجی به ازای فرکانس های کم بیشتر تقویت می شوند این سیستم همواره به گذشته رجوع می کند و به معنی زمان بر يا تنبل گفته می شود . هر چه فرکانس بیشتر می شود بهره کاهش می یابد .

مفهوم سیستم مشتقی (Differential )

خروجی به ازای ورودی های با فرکانس زياد ، بیشتر تقویت می شود . به این سیستم هموره پیشگو و به آینده رجوع می کند . در این سیستم هرچه فرکانس بیشتر می شود بهره بیشتر می شود

مفهوم سیستم تناسبی : (Propotional )

خروجی متناسب است با ورودی مستقل از فرکانس ورودی

یعنی فرکانس تغییر می کند بهره تغییر نمی کند .

مدار آزمایش : پارامترهای مدار صحفه بعد را به گونه ای باید بدست آورد که این مدار یک مدار PID  و دارای خصوصیات فوق باشد . برای بدست آوردن مجهولات مدار تابع تبدیل یک تقویت کننده با فید بک منفی که برابراست با                                   امپدانس فید بک 

                                                                       امپدانس ورودی      AV=    

 

یک معادله با چهار مجهول بدست آمد لذا از فرضیات مناسب استفاده کرد و پارامترهای مدار را بدست می آوریم .

حالت اول انتگرال گیر :

 

  فرض 1

10=   انتگرال گیر باشد

حالت دوم تناسبی :  مستقل از فرکانس است

                                                     فرض 2

                                                                                                         فرض3      

اگر فرض کنیم تناسبی برابر 10 باشد و F1 و F2 را نیز داشته باشم

F1 = 500HZ

      R2 = 10  K                           F2 = 5 KHZ           IF      P = 10

P = 10                                                                R1 = 10  K

مقدار های بدست آمده را در مدار  قرار داده و با ورودی ولتاژ سینوسی ، گین و پاسخ فرکانسی مدار را به طور عملی بدست می آوریم :

 

        f  HZ        G                     f  HZ          G                    f  HZ        G

       100          18                    500        2*5=10                   6K      10/7

       200          13/5                  1K         9/5                         7K      11/5

       300          11/5                  2K         9/5                         8K      11/5

       400          10/4                  3K         9/9                         9K      12

        500         10                     5K         10                        10K      14/5

                (I)                                     (P)                                    (D)

با توجه به شکل موج تقویت کننده مشتق گیر تا جایی که پهنای باند تقویت کننده اجازه دهد ادامه می یابد .

نکته : در انتخاب مقاومتهای R1 ,R2 باید دو نکته را در نظر داشت

1- اگر مقاومت ها خیلی زیاد باشند آمپ امپ بایاس نمی شود .

2- اگر مقاومت ها خیلی کم باشند آپ امپ می سوزد .

در این مدار

 اگر R1  , R2 در مدار باشند یک تقویت کننده تناسبی داریم .

اگر C1 , R2 در مدار باشند یک تقویت کننده مشتق گیر داریم .

اگر C2 , R1 در مدار باشند تقویت کننده انتگرال گیر دار یم .

نتیجه :

 جریان های بایاس Ib1, Ib2 که معمولا از آن صرف نظر می شود باعث تولید ولتاژ DC   می شود به عنوان OFFSET می شوند و در حد میکروولت است این ولتاژ کوچک حکم خطا برای سیستم را دارد در مدارات انتگرال گیر و لگاریتم گیر این خطا مشهود است .

در انتگرال گیر به جای مقاومت ، خازن قرار می گیرد و این خازن توسط ولتاژ کوچک DC  شارژ می شود و سبب بروز خطا در انتگرال گیر می گردد در این گونه موارد باید از جبران ساز استفاده کرد و جبران سازی به دو صورت انجام می شود .

1- جبران ساز مقاومتی

2- جبران ساز ترانزیستوری

در شکل مقاومت R3 نقش جبران ساز را دارد و مقدار آن     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش 2

موضوع آرمایش :الف) تقویت کننده لگاریتمی        

مدار شکل زیر نشان می دهد که ولتاز خروجیVO  به صورت خطی نیست و یک تقویت کننده ساده لگاریتمی است . رابطه جریان ولتاژ دیود (کاربرد غیر خطی دیود )

 

خروجی یک تابع لگاریتم نپری بر حسب Vi  است .در این آزمایش هدف محاسبه بهره نیست

بلکه یک خروجی مقایسه بین ورودی و خروجی است

یک ورودی در حد 2KHZ می دهیم تا جایی که خروجی به اشباع نرود ، می توانییم تغییرات را ببینیم قابل قبول است اگر خروجی به اشباع برود کاربرد ندارد . برای رفع اشباع باید فرکانس یا R1 را تغییر داد .

در تقویت کننده لگاریتمی بر خلاف تقویت کننده های خطی خروجی به مقدار ورودی بستگی دارد . با افزایش فرکانس ورودی- دامنه ولتاژ خروجی به صورت لگاریتمی تغییر می کند .

الف ) با اعمال سیگنال سینوسی تغییرات ورودی و خروجی را مقایسه می کنیم .

F = 1  KHZ

Vi =  1* 0/5 mv =0.5      Vi = 0.8 *  0/5 mv =0.4      Vi = 0/6 * 0/5 mv = 0.3

Vo = 1 * 0/5 mv =8        Vo = 1/2 * 1 =1.2         Vo = 1/2 *0/1 =0.12               ب ) تقویت کننده آنتی لگاریتم یا نمایی:

Vi = Vd

خروجی یک تابع نمایی بر حسب ورودی است .

با اعمال سیگنال سینوسی تغییرات ورودی و خروجی را مقایسه می کنیم .

F= 1   KHZ 

Vi  = 0/2 * 20 m v = 4       Vi = 0.4 * 20 mv =  8        Vi =  0.6 *  20 mv =12

Vo = ./6 * 5 = 3                      Vo  = 1/1 * 5 =5.5                  Vo = 1/2            

ج )يكسوساز تمام موج:

 مدار شکل زیر یکسو ساز تمام موج می باشد. D1  در حلقه فید بک منفی تقویت کننده A1 و دیود D2 در حلقه فید بک منفی تقویت کننده A2 قرار دارند قسمت بالای مدار که شامل A1 , D1 است به عنوان سوپر دیود می شناسیم

 به ازای Vi مثبت آپ امپ اشباع مثبت می شود بلافاصله دیود روشن و فید بک منفی برقرار می شود و مدار حکم بافر را دارد و Vi مجازی در خروجی ظاهر می شود و op2 به اشباع منفی می رود و d2 خاموش و فید بک منفی ندارد و از مدار خارج است .                                                                                                                   

به ازای Vi منفی و OP1 به اشباع منفی می رود و D1 خاموش است و فید بک منفی برقرار نیست و OP2  به اشباع مثبت می رود و چون پایه ی مثبت بزرگتر از پایه ی منفی است D2 را روشن می کند و فید بک منفی برقرار می شود و خروجی  است و اگر R1=R2 باشد Vo=-Vi است .

شکل موج ورودی و خروجی:

 

 

 

 

اگر مقاومت R1,R2 کمی متفاوت باشند حتی در تلرانس خروجی دامنه های دو سیکل متفاوت خواهد شد .

سئوال 1 : وجود RL در مدار چگونه است ؟

وجود RL باعث می شود که مسیر جریان OP1 بسته شود و به آن آسیب نرسد . در OP2 مسیر جریان از طریق R بسته می شود .

سئوال 2 : چرا در مدار قسمت دوم از سوپر دیود استفاده نشد و از R1 و R2 استفاده شد ؟

در نیم سیکل منفی سوپر دیود صفر می شود و آپ آمپ آن به اشباع منفی می رود و دیود آن نیز خاموش است . از مقاومت R1,R2 به دلیل اینکه بتوانیم از خواص معکوس کننده استفاده کنیم        به کار برده شده است .

سئوال 3 : چرا در یکسوساز تمام موج دامنه ولتاژ سیگنال سینوسی ورودی در حد چند میلی ولت است ؟

چون ولتاژ ورودی بدون هیچ مقاومتی به op – Amp وصل شده و ممکن است op -Amp1 بسوزد  ويا در اشباع باقي بماند.

 

د )  آشكار ساز نوك :( دمولاتور)

مدار شکل فوق قله های موج سینوسی ورودی را نشان می دهد . به این صورت که یک ورودی سینوسی وارد شده و خازن شروع به شارژ می کند در نیم سیکل منفی خازن تغییر وضعیت خروجی را نسبت به ورودی را به سادگی اجازه نمی دهد در نتیجه خروجی در بالاترین پیک باقی می ماند و ما می خواهیم اگر پیک ولتاژ ورودی تغییر کرد خروجی نیز تغییرات را نشان می دهد . مقاومت R  را قرار می دهیم و خازن از طریق آپ امپ شارژ می شود ولی چون مقاومت داخلی آپ امپ خیلی زیاد می باشد و در مسیر تخلیه خازن قرار دارد این تخلیه به کندی صورت می گیرد . واین حالت جالب نیست .

شكل موج:

 

 

 

 

سئوال 1 : اثر بار در مدار چگونه است ؟

RL باید حتما درخروجی گذاشته شود چون جریان خروجی OP- AMP  ازاین مسیر بسته می شود. بالا رفتن پیک را با ورودی همزمان انجام می دهد ولی کم کردن دامنه به کندی صورت می گیرد .

سئوال 2 : چرا در مدار از بافر استفاده کردیم ؟

با توجه به شکل : ولتاژی که از OP1 به پایه مثبت OP2 می افتد در خروجی ظاهر می شود از طریق Vi مجازی پایه ی منفی .

    

در مدار قبل تخلیه خازن به کندی صورت می گرفت به علت وجود آمپ امپ .

بافر خروجی را با یک fet درین مشترک با بهره 1 تعویض می کنیم و به صورت شکل زیر می بندیم امپدانس ورودی درین مشترک خیلی کمتر از آمپ امپ است بنابراین تخلیه خازن در این حالت زودتر انجام می شود . مدار زير اصلاح شده مدار قبل مي باشد.

 

 

آزمایش 3                                                                        مورخه : 2/8/87

موضوع آزمايش :موج ساز سینوسی   

اسیلاتور : مولد موج سینوسی با ارتفاع ثابت و فرکانس ثابت را گویند .

کاربرد اسیلاتور : کاربردهای زیاد و متعددی دارد از جمله میکسر در مدولاسیون امواج – مخابرات و غیره .

مولد موج مربعی آستابل گویند و در تکنیک پالس کاربرد دارد .

تفاوت اسیلاتور های موج مربعی با اسیلاتور موج سینوسی در این است که در موج مربعی ترانزیستور یا OP- AMP  به اشباع می رود ولی در اسیلاتور سینوسی در ناحیه فعال است .

به همین منظور و با توجه با درس کنترل جهت داشتن يك اسیلاتور- نیاز است که قطب در روی محور JW باشد لذا مدار وین این کار را انجام داد و شرایط آن نیز

شرایط قرار گرفتن روی محور       JW

زاویه صفر برای تولید موج مربعی

زاویه 180 – نوسان ساز لختی یا تولید موج مربعی است .

شرط نوسان سازی     و فرکانسی که مدار وین تولید می کند   می باشد

مشخصه مدار وین یا نوسان ساز وین :

1- تحریک ندارد یعنی به محض اینکه تغذیه را روشن کنیم خروجی سینوسی ظاهر می شود .

2- ناپایدار است دلایل وجود این ناپایداری سلف و خازن است که در اینجا خازن استفاده شده که نوع فید بک نیز مثبت است .

عیب مدار وین : این مدار تا یک ساعت اسیلاتور خوبی است بعد از این زمان عواملی مثل گرما و غیره باعث می شوند که فرکانس افت نماید وعيب ديگر آن عدم تنظيم دقيق پتانسيومتراست كه نوسان ساز نقطه کار خود را از دست دهد . فیزور این مدار در یک مرحله است که به دو مرحله تبدیل کردند .

مدار وین یا نوسان ساز وین

R2=15K+9K=24K            ,            R1=12

 

 

 

 

نوسان ساز متعامد (سینوسی کسینوسی )

مدار نوسان ساز متعامد یک نوسان ساز دو موج با اختلاف فاز 90 درجه است چون خروجی طبقه اول 90 درجه اختلاف فاز در خروجی طبقه دوم دارد سینوسی – کسینوسی گفته می شود .

در طبقه اول OP – AMP با فید بک منفی که فقط یک خازن دارد دارای فیزور 90 درجه است و ورودی به پایه منفی رفته 90 – است برای OP-AMP دوم باید کاری کنیم که فیزور آن نیز 90- شود و اندازه آن یک شود .

OP – AMP = T L 062

 فرکانس کاری مدار:           

با تغییر پتانسیمتر خواهیم دید که نقطه کارآن تغییر کرده و اگر نقطه کار در سمت چپ یا قطب در سمت چپ باشد سیستم پایدار و خروجی DC  است .

اگر قطب سمت راست باشد ناپایدار و سیستم به اشباع رفته است .

باتغییر فرکانس یک خروجی سینوسی با ولتاژ 15V  P-P به وجود می آید و فرکانس اندازه گیری شده و برابر 90 است .

استفاده از عناصر غیر خطی در مدار شکل قبل جهت تنظیم راحت تر پتانسیمتر :

ولتاژ و جریان دیود یک رابطه غیر خطی و تابع آن نیز طبق نمودار لگاریتمی است .

یکی از معضلاتی که در دو آزمایش قبل با آن مواجه بودیم تنظیم پتانسیمتر بود . چون از رابطه خطی V = RI تبعیت می کرد . ولی کاربرد آن تنظیم ولتاژ آن نقطه است علاوه بر اینکه اهم را تغییر می دهد به همان مقدار جریان را تغییر می دهد . باید کاری کنیم که ولتاژ 10 درصد تغییر کند و جریان یک درصد . یعنی از لگاریتم استفاده کنیم .

برای این کار دو دیود یکی موج مثبت و دیگری موج منفی را عبور می دهد و یک مقاومت نیز قرار می دهیم که دیود در ناحیه غیر خطی قرار گیرد .

جریانی که از دیود ها عبور مي كنند همان جریان پتانسیمتر است . ولتاژ پتانسیمتر را تغییر دهیم جریان تغییر نمی کند در حقیقت تغییرات جریان کنترل شده است .

آزمایش شماره 5

موضوع آزمايش :بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده کلکتور مشترک- بیس مشترک

در تقویت کننده کلکتور مشترک امپدانس ورودی نسبتا خوب و بهره ولتاژ یک و بهره جریان خوب است که هر چه فرکانس کاری را بالاتر می بریم امپدانس ورودی كاهش وامپدانس خروجي افزايش می يابد و این به دلیل قابلیت خازنی آن است . این تقویت کننده پاسخ فرکانسی نسبتا خوبی دارد .

در تقویت کننده بیس مشترک امپدانس ورودی کم است (عيب) .در فركانسهاي بالا از اين تقويت كننده استفاده مي شودو پهناي باند زيادي دارد. این تقویت کننده پاسخ فرکانسی خوبی دارد .

تقویت کننده اميتر مشترک بدترین پاسخ فرکانسی و دارای بهره ولتاژ و جریان خوبی است امپدانس ورودی و خروجی متوسط .

نکته : امیتر مشترک بایاس DC خیلی راحت است یعنی کوپلاژ مستقیم راحتر انجام می شود .

تمام تقویت کننده های فرکانس بالا دو مشخصه دارند .

1- دارای ابعاد بسیار کوچک هستند .

2- دارای قاب فلزی یا پوشش مناسب Grand هستند .

علت کوچک شدن مدار تقویت کنندهاي فركانس بالااين است که در فرکانسهای خیلی زیاد طول موج طبق رابطه      کوچک می شود باید به همان نسبت که طول موج کوچک می شود قاب نیز کوچک شود  تا مدار  Time  invariant شود .

علت استفاده از قاب فلزی این است که سیم پیچ میدان الکتریکی ایجاد می کند و چون دارای پراکنش هستند روی سلفهای دیگر تجویز می گذارد و اگر دیواره از جنس Grand  باشد یعنی(پتانسیل صفر ) اثر نویز از بین می رود .

شكل مدار طبقه اول یک تقویت کننده کلکتور مشترک و طبقه دوم یک تقویت کننده بیس مشترک است .  

به سه دلیل یا مزیت از آرایش c.c استفاده شده است .

1- امپدانس ورودی زیاد است .

2- پهنای باند مناسب است  .

3- بهره ولتاژ یک است و چون تقویت کننده جریان است و نویز از جنس ولتاژ است در نتیجه در c.c  نویز بسیار کم است .

مدار را بسته و پاسخ فرکانسی و گین را بدست می آوریم و مقاومت ها را طوری طراحی می کنیم که داشته باشیم .

VB 2 = 5 V              IC2 = 1 MA     Vcc   = 20 V            Vc2 = 15 V      

VB1 = 10.7 V             Ic1 =  1 MA      β = 200                                

         

 

I1 خیلی بزرگتر از IB به اين دلیل صرف نظر کردن از IB و نوشتن تقسیم ولتاژ

از Ic کوچکتر به دلیل پایداری حرارتی .

تحلیل DC  طبقه اول     :       

  با فرض        

تحلیل DC  طبقه دوم                                               

 

فرکانس ورودی   1KHZ  :

مدار قبل با مقاومت RL :

آزمایش 6 :

موضوع آزمايش :بررسی تقویت کننده کاسکور :

این تقویت کننده ترکیبی از دو آرایش امیتر مشترک و بیس مشترك می باشد که مزایای این دو نوع تقویت کننده را با هم عرضه می کند .    

در شکل بجای مقاومت Rc یک تقویت کننده بیس مشترک قرار گرفت که دارای امپدانس ورودی کم     است بنابراین طبق فرمول مقدار T  کم می شود در نتیجه پاسخ فرکانسی بهبود می یابد .

پاسخ فرکانی امیتر مشترک بد است زیرا درون هر ترانزیستور خازنی بنام cµ وجود دارد .

این خازن در آرایش  C.C و C.B بعنوان یک قطب است در نتیجه پاسخ فرکانسی مناسب است

در آرایش C.E خازن cµ با مقاومت کلكتور موازی می شود و پاسخ فرکانسی را خراب می کند .

F0 , fL, fH را قطبهای مدار تعیین می کنند .

FL را خازنهای خارجی مثل خازن کوپلاز و بای پس تعیین می کنند .

FH را خازن های داخلی ترانزیستور مثل خازن  و C تعیین می کند .

معمولا اغلب مدارات فرکانس بالا که قرار است پهنای باندتختی داشته باشد از این تقویت کننده استفاده می کنند .

 

 

 

تحلیل AC :

سیگنال موج ورودی با دامنه تقریبا 10 mV به مدار اعمال می کنیم و فرکانس را آنقدر تغییر می دهیم تا خروجی ماکزیمم خود را داشته باشد. مشاهده می شود که در فرکانس KHZ3 خروجی بیشترین مقدار خود را دارد .v                                  Vomax=2.7

 Vomax 0. 707=1.9v                                             

- تعیین FL : فرکانس را آنقدر از 3 KHZ کم می کنیم تا دامنه Vo برابر 9/1 شود و این کار در فرکانس 351HZ   دامنه خروجی به 109 می رسد پس FL = 351 HZ 

- تعیین FH  : فرکانس را آنقدر به 3 KHZ  اضافه می کنیم تا دامنه Vo به 9/1 برسد مشاهده می کنیم در فرکانس 330 KHZ دامنه خروجی به    ماکزیمم خود یعنی 9/1 رسیده است .                                  FH = 330 KHZ

BW = FH – FL = 330 KHZ   - 351HZ = 330 KHZ  

با توجه به توضیحات مدار کاسکور: دارای بهره خوب و پهنای باند مناسب مقاومت ورودی متوسط دارد .

پهنای باند خوب این تقویت کننده به دلیل اثر میلر   امتیر مشترک با بار گذاری بیس مشترک از بین می رود .

 اثر ميلري    C µ  در ورودي:       CM=C µ(1+gmRL) 

اثر ميلري    C µ  در خروجي:                         CM=C µ

 بهره خوب  این تقویت کننده توسط بیس مشترک تامین می شود .

 

 

آزمایش 7

موضوع آزمايش :تقویت کننده کسکود با FET  :

تقویت کننده -MOSFET متشکل از دو یا سه مرحله متوالی متصل به هم بخش عمده بهره ولتاژ معمولا طی یک یا دو طبقه مدار تقویت کننده سورس مشترک صورت می گیرد . با این وجود برای کاهش اثر میلر که شدیدا روی پاسخ فرکانسی بالا اثر گذاشته و آنرا محدود می کند . یک طبقه گیت مشترک به صورت سری با سورس مشترک بسته می شود . تنظیم بایاس فت بطور مستقل می باشند.

شکل مدار و پاسخهاي آن.

 

 

 

مفروضات :

VGS= -3

RG3=1M                                 ID= 0.3 MA                                                      

RG1= 1/5 M                           VDD= 30 V       

RG2= 150K                            RS = 10 K

RD = 56 K                              RL= 22K

 

نتایج :

VGS2 = 3/19   V

VDS2 = 5/84

VGS1 = 3/07

VDS1 = 2/15

ID = 0/33 mA

Vi = 1/2 *10   mV

Vo = 1/4 *1 V

بدون بار :

 Vo = 0/98 = 1 v

fl = 32 hz

 Fh = 24 khz

Bw = 24 khz – 32 hz =

 

 

تقویت کننده کسکود با بار  :

 

 

 

آزمایش 8

تقویت کننده (بافر ) با امپداس ورودی خیلی خیلی زیاد:

 

این مدار ترکیبی از FET  و BJT است که طبقه اول آن C.D (درین مشترک ) ورودی به گیت و خروجی آن سورس می باشد .

امپدانس ورودی درین مشترک خیلی زیاد می باشد با افزایش فرکانس امپدانس ورودی کاهش می یابد و باعث تغییر نقطه کار ترانزیستور خواهد بود .

امپدانس خروجی درین مشترک کم و پاسخ فرکانسی نسبتا خوب و بهره ولتاژ یک است .

 باید کاری کنیم که در فرکانسهای بالا امپدانس ورودی کم نشود .

با افزایش فرکانس هدایت ورودی افزایش یعنی امپدانس ورودی کاهش پیدا می کندكه با جریان ناچیزی راه اندازی می شود. یا به عبارتی خازن بین گیت و درين در فرکانس بالا مثل یک مقاومت عمل می کند و شروع به جریان کشیدن از درین می کند و منجر به کاهش امپدانس ورودی می شود

 و تغییر جریان بایاس    منجر به این اتفاق می شود .

دو خازن c1  و c2 خازنهای بوت استرپ هستند و باید طوری طراحی شوند که اجازه ندهند در فرکانسهای بالا نقطه کار Fet تغییر یا جریان بایاس تغییر کند .

اساس کار خازن بوت استرپ :    

اگر به خازن فرصت داده نشود که تغییرات بار داشته باشد . اختلاف ولتاژ دو سر آن ثابت باقی می ماند . فرکانس سیگنال ورودی از خازن این فرصت را می گیرد .

با افزایش فرکانس سیگنال ورودی این فرصت از خازن گرفته می شود .

اگر نقطه کار تغییر کند یعنی ولتاژ درین مثلا شروع به زیاد شدن کند -جریان درین کم می شود جریان درین همان جریان سورس است پس ولتاژ سورس برابر مقاومت ضربدر جریان- در نتیجه ولتاژ سورس کم می شود و سمت خازن مثبت بوت استرپ زیاد می شود و سمت منفی نیز زیاد می شود و سمت منفی به سمت مثبت خازن c2 وصل است و c2 نیز بوت استرپ است و مثبت آن زیاد می شود سپس سمت منفی آن نیز زیاد می شود ولتاژ گیت نیز زیاد می شود .در نتیجه نقطه کار تغییر نمی کند .

مدار را می بندیم و بهره را محاسبه می کنیم .

 

 

ID = 1/2 MA                                 VDS = 5/3 V                                     

Ic = 11/3   MA                               VGE = 18/7                             AV =1

 VGS = - 2/7  V                                                                                              

سئوالات :

-       دلیل استفاده از Q2  چیست : چون امپرانس خروجی کلکتور مشترک خیلی پایین است با استفاده از این خاصیت ثابت زمانی برای تخلیه خازنهای بوت استرپ را کوتاه می کنیم تا خازنهای ثابت باقی بمانند .

-       درین مشترک با مقاومت 10 K    پهنای باند مدار را کم می کند .

-       علت اینکه دو یا چند مقاومت استفاده شده و به زمین وصل شده چیست ؟ بخاطر طبق قانون جمع آثار در ان نقطه اثر پذیری از چند جا باشد مثل (زمین – تغذیه و خازن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش 9 :

موضوع آزمايش :جداكننده نوري آنالوگ (ISOLATOR) :

در الكترونيك اگر بخواهيم دو سيستم با هم ارتباط داشته باشند لازم است كه زمين آنها مشترك باشد تا نسبت به آن سنجيده شود حتي اگر دو كامپيوتر بخواهند اطلاعات  ارسال ويا دريافت  كنند داراي زمين مشترك هستند.لذا اگر يكي از سيستمها دچار مشكل  شود از طريق زمين به ديگري منتقل مي گردد.طراحان اقدام به جدا سازي بخش ورودي با ديگر بخشها از نظر زمين (GROUND)  نمودند.بدان معناست كه زمين يا همان مشترك سيگنال ورودي  از زمين مدار ديجيتال كاملا جداست .كه عمومأ اين كار بوسيله جدا كننده هاي نوري انجام ميشود زيرا نور احتياج به زمين ندارد

اپتي كوپلرها مي توانند  براي هر دو سيگنال آنالوگ وديجيتال استفاده شوند

مدار اين آزمايش از دو عدد اپتي كوپلر وقطعات جانبي ديگر سيگنال آنالوگ را درايو مي كند

با استفاده از فانكشن ژنراتور سيگنال ورودي  سينوسي با فركانس 1KHZ واندازه 5 ولت به قسمت ورودي اعمال مي كنيم

Vi=5v             

Vo=0.8v        

 

 

با تغيير پتانسيومتر شكل موج را بهبود داده ونهايتأ بايد سيگنال خروجي مانند ورودي شود .

پايه شماره 6و3 اين اي سي كاربرد ندارد .در صورتي كه بخواهيم ترانزيستور را نزديك به دو ناحيه قرار دهيم پايه شماره 6 را باياس كرده و مي توانيم با نورهاي كم نيز ترانزيستور در ناحيه باياس قرار گيرد وحالت صفر ويك بودن انرا  با نورهاي كم فعال كنيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر  توسط محمد - مهندس الکترونیک  |